Allgemeine Geschäftsbedingungen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PRESTIGE-GARDEN B.V., GEVESTIGD TE PUTTEN, NEDERLAND.

 

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder (KvK)nummer 82531021.

 1. ALGEMEEN.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Prestige-Garden B.V. en de

opdrachtgever.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

 1. AANBIEDING, OPDRACHT, OVEREENKOMST.

2.1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2. De overeenkomst komt tot stand en bindt Prestige-Garden B.V. slechts indien deze schriftelijk is bevestigd.

2.3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid en volledigheid waarvan Prestige-Garden B.V. uit

mag gaan.

 1. PRIJZEN.

3.1. Tenzij anders is aangegeven, zijn alle prijzen in euro’s en exclusief, verpakkingskosten transportkosten, BTW en andere heffingen, welke

van overheidswege worden opgelegd. Bovendien zijn de prijzen af fabriek/productielocatie Prestige-Garden B.V.

 1. BETALING.

4.1. Alle leveranties dienen netto-contant te worden betaald bij aflevering dan wel binnen de op de factuur gestelde datum.

4.2. Indien een factuur niet tijdig is voldaan, is opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat

moment worden alle openstaande facturen - en eventueel nog niet vervallen facturen - van Prestige-Garden B.V. direct en volledig

opeisbaar.

4.3. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5%

per maand.

4.4. Indien Prestige-Garden B.V. door het verzuim van opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven,

komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder de begrepen

de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste

15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150.00.

 1. MAATVOERING.

De maten die Prestige-Garden B.V. hanteert in al zijn correspondentie m.b.t. houten artikelen zijn de maten van het hout

op het moment dat dit bij de zagerij gezaagd wordt. De houten artikelen die Prestige-Garden B.V. levert kunnen afwijken van de

aangeboden maatvoering. Deze afwijking speelt met name bij hout dat niet kunstmatig is gedroogd. Tijdens op- en overslag kan het hout

krimpen doordat het natuurlijk droogt. Netto maat is hierdoor veelal kleiner.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

6.1. Prestige-Garden B.V. blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken tot het moment waarop opdrachtgever aan alle verplichtingen

jegens Prestige-Garden B.V. terzake de betreffende, de vorige en volgende transacties heeft voldaan.

6.2. Tot het in het vorige lid genoemde tijdstip is opdrachtgever gehouden om de door Prestige-Garden B.V. geleverde zaken, gescheiden van

andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als zijnde de eigendom van Prestige-Garden B.V. te bewaren, deugdelijk te verzekeren en

verzekerd te houden.

6.3. Indien opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van lid 1 en 2 van dit artikel jegens Prestige-Garden B.V. niet nakomt, dan wel indien

er gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is Prestige-Garden B.V. zonder

ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van

terugname zullen ten laste van opdrachtgever worden gebracht.

6.4. Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de

betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

6.5. Indien Prestige-Garden B.V. geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of

nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Prestige-Garden B.V. te verpanden en in dat kader de nodige

handelingen daartoe te verrichten of gehouden om anderszins aanvullende zekerheid te verschaffen aan Prestige-Garden B.V., zulks

naar haar keuze.

LET OP: met betrekking op leveringen aan Duitse klanten is het “uitgebreid en verlengde eigendomsvoorbehoud (zgn. “erweitertem und verlängertem Eigentumsvorbehalt”) van kracht.

 1. LEVERING.

7.1. Alle genoemde leveringstijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.2. Levering door Prestige-Garden B.V. geschiedt te allen tijde af magazijn/productielocatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van eventueel

kwaliteitsverlies en extra opslag en/of bewaarkosten voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 1. OVERMACHT.

8.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Prestige-Garden B.V.

kunnen worden toegerekend. Overmacht zal zo spoedig mogelijk door Prestige-Garden B.V. aan de opdrachtgever worden

medegedeeld.

8.2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting,

transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecte aan machinerieën, storingen in de levering van energie,

verkoopverboden en alle andere bedrijfsberoeringen bij Prestige-Garden B.V. c.q. bij toeleveranciers alsmede wanprestatie door de

toeleveranciers.

8.3. In geval van overmacht is Prestige-Garden B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de overeenkomst op te

schorten, dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden, zonder dat Prestige-Garden B.V. in crediteurverzuim geraakt of dat zij in dat

geval tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden zal zijn.

8.4. Indien de overmacht langer dan 6 maanden heeft geduurd of indien vast staat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal gaan duren zijn

beide partijen gerechtigd de overeenkomst (partieel) te ontbinden. Ook in dat geval is Prestige-Garden B.V. niet gehouden tot enige

schadevergoeding over te gaan.

 1. AANSPRAKELIJKHEID.

9.1. Prestige-Garden B.V.is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover opdrachtgever kan

aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Prestige-Garden B.V.

9.2. Prestige-Garden B.V. is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingschade, winstderving of stagnatieschade of andere

gevolgschade van opdrachtgever.

9.3. Prestige-Garden B.V. is verzekerd tegen schade. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat deze

verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze

verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de

levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.

9.4. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. RECLAME.

10.1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken bij de aflevering grondig te controleren.

10.2. Reclames over facturen moeten binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij Prestige-Garden B.V. worden ingediend.

10.3. Alle andere reclames dienen direct na ontvangst van de door Prestige-Garden B.V. geleverde zaken, doch uiterlijk 1 werkdag na

levering aan Prestige-Garden B.V. kenbaar te worden gemaakt. Reclames hoeven hierna door Prestige-Garden B.V. niet meer in

behandeling te worden genomen.

10.4. Een reclame dient, naast schriftelijk, gespecificeerd en uitvoerig te zijn. Reclames met betrekking tot een deel van de leverantie zijn geen

aanleiding om de gehele leverantie af te keuren.

10.5. De betalingsverplichting en/of termijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. De oorspronkelijke factuur dient te

allen tijde te worden voldaan. Prestige-Garden B.V. zal bij een terechte reclamatie een creditfactuur verstrekken, doch behoudt zich het

recht voor om de creditfactuur te verrekenen of uit te betalen.

10.6. Zaken kunnen door opdrachtgever slechts worden geretourneerd nadat Prestige-Garden B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft

verklaard.

10.7. Ieder beroep op verrekening wordt voorts uitgesloten.

10.8. Geringe, in de handel gebruikelijke of niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame

opleveren.

 1. (GEVOLGEN VAN) ONTBINDING.

11.1. Prestige-Garden B.V. is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de wederpartij in staat van

faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tor de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins

de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

11.2. De wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst (evt. ten aanzien van reeds geleverde zaken) te ontbinden.

11.3. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door

Prestige-Garden B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 1. GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER.

Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan is Nederlands recht van toepassing. Alle

geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin Prestige-Garden B.V. gevestigd is, tenzij Prestige-Garden B.V.

kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.